Dr Rafał Jaworski


Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska 1998 r., doktorat 2004 r.). Od 2004 r. zatrudniony jako adiunkt w Instytucje Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Zainteresowania badawcze: archiwistyka (archiwoznawstwo – dzieje archiwów staropolskich), nauki pomocnicze historii (sfragistyka), historia regionalna (dzieje przedrozbiorowe), popularyzacja nauki.

Członek redakcji: Magazynu Historycznego „Mówią Wieki”, „Studiów i materiałów do dziejów regionu piotrkowskiego”, „Piotrkowskich Zeszytów Historycznych”

Członkostwo: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”

Nagrody, wyróżnienia i stypendia: Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w latach 2002 i 2003), Nagroda im. Aleksandra Gieysztora za pracę magisterską (2003).


Bibliografia (wybór; nie obejmuje publikacji popularnonaukowych i recenzji):


Książki:

1. [z: P. Chojnackim, J. Kaliszukiem, P. Węcowskim] Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1388-1506), część 1, Warszawa 1999, ss. 214 [ Fasciculi Historici Novi, t. 3].Artykuły:


1. Archiwum Koronne Krakowskie za Jagiellonów. Zarys problematyki, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Cześć trzecia. Materiały konferencji naukowej (Warszawa, 20 – 21 kwietnia, 2006), pod. red. W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka, Warszawa 2008, s. 113-131.

2. Dawna Rosja w badaniach Benedykta Zientary, w: Benedykt Zientara (15 VI 1928 - 11 V 1983). Dorobek i miejsce w historiografii polskiej, pod. red. K. Skwierczyńskiego i P. Węcowskiego, Warszawa 2001, s.17-23.

3. Ewangeliarze ruskie jako księgi wpisów. Próba zarysowania problemu na przykładzie Ewangeliarza Ławryszewskiego, w: Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Cześć druga. Materiały konferencji naukowej (Kraków 14 kwietnia 2004 roku), pod. red. W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka, Kraków 2006, s. 87-98.

4. Kancelaria litewska XIV-XVI wieku. Stan i specyfika badań. Postulaty badawcze, [w:] Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Materiały konferencji naukowej (Toruń 18 kwietnia 2002 roku), pod red. W. Chorążyczewskiego, Toruń 2003, s. 89-104.

5. Łowy Władysława Jagiełły, [w:] Z bibliografistyki Polski późnego średniowiecza, studia pod red. M. Koczerskiej, Warszawa 2001, s. 7- 86 [= Fasciculi Historici Novi, t. 4].

6. Michała kanclerza mołdawskiego związki z państwem Jagiellonów. Z dziejów polsko-mołdawskich w XV w., [w:] „Молода Нацiя. Адьманах”, t. 3, 2001, s. 169-195.

7. Miejsce łaciny w polsko-mołdawskich kontaktach dyplomatycznych (koniec XIV-XV w), [w:] Łacina jako język elit, pod red. J. Axera, Warszawa 2004, s. 134-141.

8. [wspólnie z M. Janickim] Nad nową edycją listów Króla Zygmunta Augusta (art. rec.: Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, oprac., wstęp i kom. I. Kaniewska, Kraków 1999), „Przegląd Historyczny”, t. 90, 1999, z. 3, s. 347-364.


9. Nieznana korespondencja króla Zygmunta Augusta z Mikołajem Radziwiłłem Rudym i Ostafim Wołłowiczem z lat 1550-1571 ze zbiorów Biblioteki Czartoryskich, „Studia Źródłoznawcze”, t.41, 2003, s. 91-108.

10. Pismo prezydium Trybunału Koronnego do władz miasta Piotrkowa z 1778 r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 6, 2004, s. 325-328.

11. Sprawa przywileju Alexandra na sejmie warszawskim 1563 r. a geneza pierwszej polskiej ustawy archiwalnej, „Archiwista Polski”, nr 2 (50)/ 2008, s. 27-36 (streszczenie w jęz. ang.).

13. Władca idealny w świetle alegorycznego opisu pieczęci majestatowej Władysława Jagiełły, [w:] Monarchia w średniowieczu - podstawy ideowe, władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J. Pysiaka i in., Warszawa - Kraków 2002, s. 321-333.

14. Z najdawniejszych nadań do dziejów domeny Radziwiłłowskiej, „Studia Źródłoznawcze”, t. 39, 2001, s. 101-114.

15. Zastawa paradna wielkich książąt litewskich w świetle spisu z 1545 r., „Studia Waweliana”, t. 11/12, 2002/2003, s. 157-167(streszczenie w jęz. ang.).

16. [wspólnie z M. Hlebionkiem] Zbiory sfragistyczne Kazimierza Stronczyńskiego w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, w: Zbiory pieczęci w Polsce, pod red. Z. Piecha, W. Strzyżewskiego, Warszawa 2009, s. 226-237.