Dr Paweł Olszewski


Zainteresowania badawcze:

historia powszechna XIX i XX wieku, przede wszystkim dzieje Kaukazu i Rosji w tym okresie oraz Bliski Wschód w polityce międzynarodowej w latach I wojny światowej i po jej zakończeniu.


Wykaz publikacji


Książki:

 1. Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2001, ss.287 + 12 map; wyd. 2 Piotrków Trybunalski 2004.

 2. Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. Pawła Olszewskiego i Kazimierz Borkowskiego, Piotrków Trybunalski 2008, ss.396.

 3. Atlas Historii Świata Georges Duby, Warszawa 2010, Wydawnictwo RM, ss.336 (redaktor naukowy i konsultacja filologiczna polskiego tłumaczenia Atlas Historique Duby, Larousse 2007, ss.352; polskie tłumaczenie zostało wydane przy wsparciu Centre Nationale du Livre – Ministère Française chargé de la Culture)


Artykuły:

 1. Niezależność Gruzji w polityce międzynarodowej 1918-1921 - zapomniana praca wybitnego gruzińskiego dyplomaty, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t.III, Warszawa 1994, s.61-65.

 2. Archiwa gruzińskie w Nanterre i ich znaczenie dla poznania historii Gruzji w latach 1918-1921, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t.V, Warszawa 1996, s.54-56.

 3. Ententa wobec tzw. mandatu zakaukaskiego (1919-1920), „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t.XXXII (1997), s.47-70.

 4. Polityka Ententy wobec Zakaukazia 1918-1921 (Zarys problematyki), „Acta Universitatis Lodziensis.” Folia Historica 59, 1997, s.21-41.

 5. Tadeusz Swietochowski, Russia and Azerbaijan. A Borderland in Transition, New York 1995, Columbia University Press (recenzja książki), “Studia Polityczne”, Warszawa 1997, nr 6, s.153-155.

 6. Polityka bolszewików wobec niepodległej Gruzji w latach 1918-1921, „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 3, s.7-21.

 7. „Notiziario Commerciale” - przyczynek do historii gruzińsko-włoskich stosunków gospodarczych w latach 1919-1921, „Pro Georgia. Prace i materiały do dziejów stosunków gruzińsko-polskich”, t.VI, Warszawa 1997, s.38-47.

 8. Zakaukazie na forum Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919-1920. Cz.I: styczeń 1919-lipiec 1919, „Acta Universitatis Lodziensis.” Folia Historica 61, 1998, s.119-138.

 9. Zakaukazie na forum Konferencji Pokojowej w Paryżu 1919-1920. Cz.II: sierpień 1919-sierpień 1920, „Acta Universitatis Lodziensis.” Folia Historica 62, 1998, s.25-40.

 10. Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 - autoreferat, „Dzieje Najnowsze”, R.XXX, 1998, nr 3, s.151-154.

 11. Kwestia zakaukaska na forum Ligi Narodów w 1920r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t.I (1998), nr 1, s.102-111.

 12. Kwestie francuskiej pomocy wojskowej dla republik zakaukaskich w latach 1919-1921, „Acta Universitatis Lodziensis.” Folia Historica 65, 1999, s.83-95.

 13. Kwestia ormiańska na konferencji w San Remo w kwietniu 1920r., „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t.XXXIV (1999), s.41-56.

 14. Kwestia batumska w polityce Ententy po I wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze”, R.XXX, 1999, nr 1, s.47-66.

 15. Anatol Muhlstein, Dziennik wrzesień 1939-listopad 1939, przekład Dorota Zamojska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ss.272, (recenzja książki), „Piotrkowskie Zeszyty historyczne”, T.II (2000), s.380-383.

 16. Raimo Pullat, Stosunki polsko-fińskie w okresie międzywojennym, przekład Magdalena Galińska, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998, ss.223, (recenzja książki) „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, T.II (2000), s.383-388.

 17. Francja i republiki zakaukaskie w latach 1918-1921, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t.XXXVI (2001), s.57-72.

 18. VI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości – sprawozdanie z obrad, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, R. II (LIII), nr 4 (189), Warszawa 2001, s.163-170.

 19. Polityka Francji wobec Zakaukazia w latach 1918-1921 (zarys problematyki), [w:] Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich Wrocław 15-18 września 1999 roku. Pamiętnik Tom III część 2, Toruń 2002, s.89-94.

 20. Janusz R.Budziński, Polityka zagraniczna Rosji w latach 1907-1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, ss.177, (recenzja książki), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t.V (2003), s.440-445.

 21. Sprawozdanie ze stypendium naukowego w Paryżu, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t.V (2003), s.465-466.

 22. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Zakaukazia w latach 1918-1920 (Zarys problematyki), „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”, Nr 9-10 – 2002-2003, Warszawa 2003, s.119-133.

 23. R.G.Suny, The Making of Georgian Nation. Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1994, wyd. 2, ss.418, (recenzja książki), “Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies”, Nr 11 - 2004, Warszawa 2004, s.182-189.

 24. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001, ss.271 (recenzja książki), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T.6, Piotrków Trybunalski 2004, s.448-454.

 25. Armenia – droga do niepodległości, [w:] Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, pod redakcją J.R.Budzińskiego, Piotrków Trybunalski 2005, s.421-429.

 26. „W cieniu białej i czerwonej Rosji” – republiki zakaukaskie a Rosja bolszewicka i Armia Ochotnicza w latach 1918-1921, [w:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J.Gancewskiego i J. Sobczaka, Elbląg 2005, s.443-464.

 27. The South Caucasian Republics in international relations in 1918-1921, “Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies”, nr 12 – 2005, Warszawa 2005, s.69-80.

 28. Stanisław Ciesielski, Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, „Studia z dziejów Europy Wschodniej 2. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia CLXVI”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s.398 + 1 mapa. (recenzja książki) “Pro Georgia. Journal of Kartvelogical Studies”, nr 12 – 2005, Warszawa 2005, s.173-181.

 29. Represje radzieckie wobec narodów Północnego Kaukazu w latach 1944-1956, [w:] Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956, pod red. D.Roguta i A.Adamczyka, Zelów 2005, s.197-206.

 30. S.Sierpowski. Liga Narodów w latach 1919-1926, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, ss.404 (recenzja książki), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T.7/8, Piotrków Trybunalski 2005/2006, s.227-233.

 31. Kwestie amerykańskiej pomocy humanitarnej dla ludności ormiańskiej po I wojnie światowej, [w:] Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. J.Nosko, Łódź 2006, s.377-403.

 32. Przeobrażenia gospodarcze na Zakaukaziu do 1914r. (zarys problematyki), [w:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej, pod red. M.Pindery, Piotrków Trybunalski 2007, s.417-428.

 33. Polityka Rosji wobec Kaukazu w okresie panowania Katarzyny II (1762-1796), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T.9, Piotrków Trybunalski 2008, s.43-59.

 34. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Milicz 21-22 września 2007r., „Kalejdoskop Akademicki. Czasopismo Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim” Rok III nr 1(4), Piotrków Trybunalski 2008, s.10.

 35. Republiki zakaukaskie w stosunkach międzynarodowych po I wojnie światowej – problem uznania politycznego, [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, pod red. P.Olszewskiego i K.Borkowskiego, Piotrków Trybunalski 2008, s.185-198.

 36. Przeobrażenia polityczne na południowym Kaukazie w latach 1905-1907, [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego na początku XX wieku, pod red. D.Tarasiuka, K.Latawca, M.Korzeniowskiego, Lublin 2009, s.130-141.

 37. „Kwestia palestyńska” w polityce USA w latach 1914-1923, [w:] Palestyna. Polityka – społeczeństwo – kultura, pod red. naukową I.Kończak i M.Woźniak, Łódź 2009, s.107-127.

 38. Rządy Rosji carskiej na Kaukazie do 1914 roku, „Studia Słowianoznawcze”, t.8, Piotrków Trybunalski 2009, s.261-288.

 39. „Kwestia kaukaska” w polityce Rosji carskiej do końca XVIII w. – zarys problematyki, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie, pod red. A.Korytko, B.Krysztopy-Czupryńskiej, Olsztyn – Piotrków Trybunalski 2009, s.55-63.

 40. Amerykańskie projekty podziału Bliskiego Wschodu po I wojnie światowej, [w:] Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., pod red. D.Roguta, Zelów 2010, s.69-91.

 41. Polityka Wielkiej Brytanii, Francji i USA wobec przeobrażeń politycznych na południowym Kaukazie w 1918r., [w:] Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. D.Grinberga, J.Snopko, G.Zackiewicza, Białystok 2010, s.189-208.

 42. Specyfika polityki Rosji carskiej na „kaukaskim pograniczu” do 1914 roku, [w:] „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, redakcja naukowa B.Burda, M.Szymczak, Zielona Góra 2010, s.59-73.

 43. Kwestia azerbejdżańskiej ropy naftowej w polityce zwycięskich mocarstw po I wojnie światowej, „Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies” nr 20 –2010, Warsaw 2010, s.139-167.

 44. Konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym po I wojnie światowej, [w:] Konflikty na Kaukazie Południowym, pod red. P.Adamczewskiego, Poznań 2010, s.99-122.

 45. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Spojrzenie na pogranicza. ‘Duża’ i ‘mała’ ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji” Zielona Góra 12-14 września 2008r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T. 11, Piotrków Trybunalski 2010, s.256.

 46. „Kwestia ukraińska” w polityce Francji od schyłku 1917r. do kwietnia 1919r., „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” T. 12, Piotrków Trybunalski 2011, s.76-94.


Artykuły przyjęte do druku:

 1. Wielka Brytania i Francja wobec sojuszu Piłsudski-Petlura w 1920r.

 2. Geopolityczne znaczenie Kaukazu Południowego po I wojnie światowej

 3. Polacy w Gruzji w XIX w. i na początku XX w.

 4. Konflikt azerbejdżańsko-ormiański o Górski Karabach.

 5. „Kwestia abchaska” po I wojnie światowej.

 6. Od autorytaryzmu do totalitaryzmu - wystąpienia antyradzieckie na Kaukazie w latach 20. i 30. XX w.

 7. Polacy na Kaukazie w XIX – XXI w.