Dr hab. Marek Dutkiewicz (dane na dzień 1 stycznia 2011 r.)

Absolwent historii, UŁ Łódź 1977 r., doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, WIH Warszawa 1991 r., doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, UAM Poznań 2010 r.

Jest promotorem 20 prac magisterskich i 18 licencjackich, autorem ponad 120 prac naukowych i popularnonaukowych oraz kilkunastu recenzji wydawniczych.

Jest członkiem następujących towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Historyczneprzewodniczący koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim, członek zarządu oddziału łódzkiego PTH

Polskie Towarzystwo Historii Medycyny i Farmacji

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni i Barwyczłonek zarządu Głównego SMDBiB, w 2008 roku został wyróżniony Złota Odznaką SMDBiB

Stowarzyszenie Historyków Wojskowości - członek założyciel, członek Zarządu Głównego. Deutsch - Polnische Gesellschaft für Geschichte der Medizin


W latach 1994, 1995 jako ekspert z zakresu mundurologii i falerystyki pracował w ramach komisji rządowej prowadzącej prace sondażowo - ekshumacyjne na terenie Lasu Katyńskiego.

W latach 1991 - 1995 był członkiem komisji historycznej przy Wiceministrze Obrony Narodowej opracowującej ustawę „ O znakach Sił Zbrojnych RP ” oraz przepis wykonawcze do niej oraz zespołu ekspertów opracowującego wzory ubioru galowego i wieczorowego WP.

W latach 1994-2010 uczestniczył w realizacji prawie 100 audycji radiowych popularyzujących historię w rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi.

W latach 1990-1998 zrealizował 19 wystaw czasowych w Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia w Łodzi.

Zainteresowania badawcze :

- historia wojskowości polskiej 1914-1989 a zwłaszcza wojskowej służby zdrowia

- historia munduru i odznak Wojska Polskiego

- Zbrodnia Katyńska
Wybór dorobku naukowego z lat 1991-2010 :

1. Monografie (autorstwa i współautorstwa)

1.1. Sztandary wojskowego szkolnictwa medycznego, (współautorzy C. Marmura, J. Sordyl,

M. Wdowczyk), Wydawnictwo WAM, Łódź 1994, ss. 26.

1.2. Sylwetki łódzkich uczonych, Profesor Władysław Tkaczewski, z. 20, red. zeszytu

M. Dutkiewicz, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1995, ss. 42.

1.3. Analiza zabytków ruchomych z badań archeologicznych przeprowadzonych w roku 1994

w Lesie Katyńskim, [w:] Katyń, Miednoje, Charków – Ziemia oskarża. Z prac badawczych i ekshumacyjnych prowadzonych w 1994 r. na cmentarzu oficerów polskich zamordowanych na Wschodzie, Wydawnictwo Rady Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa, Warszawa 1996, s. 62-66.

1.4. Łódzka wojskowa szkoła internistyczna, [w:] Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu

dziedzictwa kulturowego Łodzi, pod. red. S. Gala, Łódzkie Towarzystwo Naukowe,

Łódź 1998, s. 553-558.

1.5. Kobiety w służbie zdrowia Legionów Polskich, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia

historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod red M. Malinowskiego, wyd.

A. Marszałek, Toruń 2002, s. 495-515.

1.6. Szpitale Legionów Polskich zorganizowane w ośrodkach sanatoryjnych oraz legionowe

ośrodki rekonwalescencji w latach 1914-1918, [w:] Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6. Życie codzienne w XVIII- XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia

Ludności, pod red. B. Płonki-Syroki i A. Syroki, t. 6, Wydawnictwo Aboretum, Wrocław 2003, s. 271-280.

1.7. Elementy umundurowania i amunicja, [w:] Katyń w świetle badań terenowych 1994-

1995, pod red. M. Głoska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003, s. 259-266.

1.8. Przedmioty znalezione w grobach generałów, [w.:] Katyń w świetle badań terenowych

1994-1995, pod red. M. Głoska, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003, s. 314-318.

1.9. M. Dutkiewicz, (red. i wstęp), Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90

rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, Wydawnictwo Atena, Zelów 2005, ss. 217. (wstęp s. 6-9).

1.10.Służba zdrowia Legionów Polskich i jej związki z Ziemią Piotrkowską, [w:] Marszałek

Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90 rocznicę wejścia Legionów Polskich do

Piotrkowa i 70 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, pod red. M. Dutkiewicza,

Wydawnictwo Atena, Zelów 2005, s. 107-140.

1.11. Geneza i tradycje munduru strzeleckiego, [w:] Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja

Społeczno-Wychowawcza. Między tradycją a współczesnością, pod red.

  1. Adamczyka, Wydawnictwo Atena, Zelów 2006, s. 37-50.

1.12. Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk w Karpatach w latach 1914-1915, [w:]

Nad Zbruczem, Dniestrem i Prutem. Podole w dziejach militarnych Rzeczypospolitej

(wybrane zagadnienia), pod red. Z. Matuszaka i A. Nawrockiego, Warszawa 2006,

s. 141-163.

1.13. Pomoc stomatologiczna w Legionach Polskich w latach 1914-1918, [w:] Medycyna

i farmacja XIX i XX wieku. Zagadnienia wybrane, pod red. R. Meissnera, Wydawnictwo Naukowe. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2007, s. 74-86.

1.14. Kraków – ośrodek pomocy medycznej Legionów Polskich (1914-1918), [w:]

W Zachodnich Karpatach. Słowacja w dziejach militarnych Rzeczpospolitej pod red.

M. Trubasa i J. Zielińskiego, Piotrków Trybunalski 2008, s. 31- 56.

1.15. Służba zdrowia Legionów Polskich w latach 1914-1917, Piotrków Trybunalski 2009,

ss. 439.

1.16. Zasady funkcjonowania oraz rzeczywisty obraz działania służby zdrowia Wojska

Polskiego we wrześniu w 1939 roku na przykładzie początkowej fazy walk

północnego zgrupowania Armii „Prusy”,[w:] Reminiscencje września 1939. W 70.

Rocznicę Kampanii Wrześniowej, pod red. W. B. Mosia, Bytom 2009, s. 181-197.

1.17. Sojusz polsko-ukraiński w świetle polskiej historiografii, [w:] Polska

i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920, pod red. T. Krząstka, s. 361-371.

1.18. Bitwa pod Mokrą, [w:] Bo wolność krzyżami się mierzy. Dzieje oręża polskiego

1939-1945, Warszawa 2009, s. 33-43.

1.19. W tęczę Franków Orzeł Biały. O francuskiej proweniencji oznak na mundurach medyków

w Wojsku Polskim w XIX i XX wieku, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka –

historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w 45.

rocznicę pracy naukowej, pod red. A. Korytki i B. Krysztopy-Czupryńskiej, Olsztyn-

Piotrków Trybunalski 2009, s. 455-465.

1.20. Польсько-украïнський союз у 1920 році у свіmлі польської ісmоріографії

[w:] Польща та Україна в боротьы за незалежність 1918-1920, під редакцією

Тадеуша Кшонстка, Варшава 2010, C. 393-403.2. Podręczniki, skrypty


2.1. Historia dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego jako przedmiot studiów – uwagi o

potrzebach i możliwościach badań, [w:] Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii, pod red. M. Szczurowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 121-125,

ss. 5.


3. Pozostałe publikacje naukowe

3.1. Barwy i odznaki służby zdrowia Wojska Polskiego w latach 1918 - 1939, „Lekarz

Wojskowy” 1992, nr 9-10, s. 520-524.

3.2. Dzieje sztandaru Szkoły Podchorążych Sanitarnych, „Wojskowy Przegląd Historyczny”

1993, nr 2, s. 296-301,.

3.3. Dzieje odznak pamiątkowych służby zdrowia WP z lat 1918-1939, „Arsenał Poznański”

1995, z. 1/11, s. 3-11.

3.4. Wstępne ustalenia dotyczące przedmiotów podniesionych w trakcie prac sondażowych

na terenie Lasu Katyńskiego we wrześniu 1994 roku, „Arsenał Poznański” 1995,

z. 3/13, s. 15-24.

3.5. Służba zdrowia Okręgu Łódzkiego SZP-ZWZ-AK, [w:] Z dziejów Armii Krajowej Okręgu

Łódzkiego, Łódź 1995, s. 123-130.

3.6. Badania nad mobiliami odnalezionymi przy szczątkach polskich oficerów w Katyniu,

[w:] Zbrodnia nie ukarana. Katyń-Twer-Charków, „Zeszyty Katyńskie” 1996, z. 6,

s. 37-45.

3.7. Pamiątki po polskich oficerach odnalezione podczas prac na terenie lasu Katyńskiego

w 1994 i 1995 r., [w:] „Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza” 1996, nr 1,

s. 39-50.

3.8. Katyńskie tkaniny. Z badań wyjaśniających okoliczności zbrodni popełnionej na polskich

oficerach wiosną 1940 roku (współautorzy K. Kobiela-Mendrek, E. Nycz), „Przegląd

Włókienniczy” 1997, cz. I, z. 9, s. 5-7; cz. II, z. 11, s. 3-6.

3.10. Miedicinskij piersonał siewierno-wastocznoj tieritorij 2-j Rieczi Pospolitoj – żiertwy

Katyni (współautor E. Tiszczenko), [w:] Medicina Biełarusi XX wieka. Wosmaja

Riespublikanskaja naucznaja konfieriencja po istorii miediciny, Witebsk 29-30

oktiabrja 1998 g., Mińsk 1998, s. 55-56.

3.11. Historia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (współautor

Z. Dudkiewicz) „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”, 1998, Suplement 1,

s. 18-28.

3.12. Mundury, oznaki i odznaki służby zdrowia Legionów Polskich, „Biuletyn” 1999,

z. 17(6), Instytut Filozoficzno-Historyczny WSP w Częstochowie, s. 146-151.

3.13. Szpitale Legionów Polskich 1914-1918, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”

1999, z. 4, s. 479-487.

To samo: Die Kriegslazarette der Polnischen Legionen 1914-1918, „Archiwum Historii

i Filozofii Medycyny” 1999, z. 4, s. 489-497.

3.14. Personel medyczny z południowowschodnich ziem II Rzeczpospolitej – Ofiary zbrodni

Katyńskiej [w:] Istorija słowjanskch narodiw. Aktualni probljemi dosldżjennja,

Wypusk 6, Słowjanski narodi w drugij switowij wijni, Kiiw 2000, s. 167-169.

(zawiera również streszczenie w jęz. ukraińskim).

3.15. O potrzebie, możliwościach i perspektywach studiów nad historią dawnego uzbrojenia

i ubioru wojskowego – uwag kilka, [w:] Wstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej. Materiały z konferencji metodycznej. Piotrków 22 maja 2000 r, pod red.

M. Szczurowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 159-165.

3.16. Personel medyczny ze Wschodnich Kresów II Rzeczypospolitej – ofiary Zbrodni

Katyńskiej, [w:] Prace naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią, t.7, Przeszłość,

teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie, Materiały z konferencji naukowej

8-9 maja 2001 r. w Gorzowie Wielkopolskim, pod red. M. Szczerbińskiego i T. Wolszy, Wyd. Światowa Rada Badań nad Polonią, Gorzów Wielkopolski 2001, s. 183-191.

3.17. Służba zdrowia Legionów Polskich – geneza i początki organizacji, [w:] XVI Powszechny

Zjazd Historyków Polskich. Przełomy w historii. Pamiętnik. Wrocław 15-18 września

1999 r., wyd. A. Marszałek, Toruń 2001, t. III, cz. 4, s. 135-143.

3.18. Wychowankowie i kadra Szkoły Podchorążych Sanitarnych – ofiary Zbrodni Katyńskiej,

[w:] Była taka podchorążówka w Warszawie..., „Studia i materiały”. Główna Biblioteka Lekarska, Warszawa 2002, s. 39-67.

3.19. Formacje polskie w I wojnie światowej w literaturze historycznej [w:] Polska

historiografia wojskowa. Stan i perspektywy rozwoju. VI Ogólnopolskie Forum

Historyków Wojskowości, pod red. H. Stańczyka, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002,

s. 72-82.

3.20. Lekarze i personel medyczny Legionów Polskich – postawy, stosunek do służby

wojskowej i pacjentów, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 2002, z. 2/3,

s. 123-139.

3.21. Organizacja i umundurowanie służby zdrowia Wojska Polskiego w czasach Królestwa

Polskiego, powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 1931 r., „Dawna Broń

i Barwa" 2002, z. 24, s. 44-56, rys. 2.

3.22. Dom Rekonwalescentów (Uzdrowieńców) Legionów Polskich w Kamieńsku w latach

1915-1917, „Niepodległość" Warszawa 2003/2004, T. LIII-LIV, s. 9-35.

3.23. Die Sowjetpolitik und die Verletzung der Kriegsrechte. Die Vertreter der medizinischen

Berufe, zwischen den Opfer von Katyń, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny" 2005, T. 68, z. 4, s. 329-340.

3.24. Legionowe początki polskiej wojskowej myśli medycznej, [w:] Polska myśl wojskowa na

przestrzeni dziejów, pod. red. W. B. Łacha, Wydawnictwo Littera, Olsztyn 2008,

s. 159-169.


4. Prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, projekty działań artystycznych,

ważniejsze ekspertyzy itp.


4.1. Praca studyjna przeznaczona dla Ministerstwa Obrony Narodowej pt.: Tradycje

historyczne umundurowania galowego Wojska Polskiego na tle aktualnego stanu

i perspektyw rozwojowych wyposażenia mundurowego żołnierzy zawodowych, (współautorzy: K. Guzek, A. Klein, A. Kazimierczak), Łódź 1994, ss. 40 + 18 ilustracji, opracowanie własne (s. 1-23).

4.2. Opracowanie i ekspertyza przeznaczona dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

pt.: Inwentarz i opis przedmiotów podniesionych podczas prac sondażowo-ekshumacyjnych na terenie „Lasu Katyńskiego” w 1994 roku, Łódź 1994, ss. 26.

4.3. Opracowanie i ekspertyza przeznaczona dla Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

pt.: Inwentarz i opis przedmiotów podniesionych podczas prac sondażowo-ekshumacyjnych na terenie „Lasu Katyńskiego” w 1995 roku, Łódź 1995, ss. 57.

4.4. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej

w Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (dalej MPWSZ) pt.: „Podchorążowie z

Ujazdowa”, Łódź 1990.

4.5. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej w

MPWSZ pt.: „Polski orzeł wojskowy”. Łódź 1990-1991.

4.6. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej

w MPWSZ pt.: „Pod biało czerwoną banderą”. Łódź 1991.

4.7. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej

w MPWSZ pt.: „Prezentacje” – zbiór odznak

i oznak powojennych Wojska Polskiego z kolekcji Zdzisława Sawickiego, Łódź 1992.

4.8. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej

w MPWSZ pt.: „Prezentacje” – zbiór rzeźb portretowych wybitnych lekarzy Wojska

Polskiego wykonanych przez RyszardaMatusiaka, Łódź 1997-1998

4.9. Scenariusz, organizacja, opracowanie plastyczne i wykonanie wystawy czasowej

w MPWSZ pt.: Prezentacje” – odznaki i oznaki służby zdrowia Wojska Polskiego z lat

1917- 1997 pochodzące ze zbiorów łódzkich kolekcjonerów oraz zbiorów własnych

MPWSZ, Łódź 1997.

4.10. Scenariusz, organizacja, opracowanie folderu, opracowanie plastyczne i wykonanie

wystawy czasowej w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej - "Polski

wrzesień 1939 r. – wojna na dwa fronty" . Wystawa prezentowała kilkadziesiąt

akwarel Andrzeja Kleina pod wspólnym tytułem: "Polski wrzesień 1939 r – walki na

wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej". Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wrzesień 1999.