Dr Janusz Robert Budziński


Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska 1993 r., doktorat 1999 r.). Od 1999 r. zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.


Zainteresowania badawcze: historia najnowsza,  historia Rosji, historia Polski XIX wieku

Bibliografia (wybór)


Książki:


 1. Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, ss. 177. [dodruk 2001]

 2. Region, kraj, świat. Studia ofiarowane prof. Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005, ss. 527.

 3. Armia Czerwona w przededniu najcięższej próby (Materiały z posiedzenia Głównej Rady Wojennej i wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej w dniach 23-31 grudnia 1940 roku), wstęp, tłumaczenie i opracowanie J. Budziński, [współautorzy Cz. Grzelak, Z. Matuszak], Wydawnictwo „Neriton” Warszawa 2006, ss. 335, 24 cm, tab., ind.

 4. Elementy społeczno-narodowe w rewolucji 1905 r., wstęp i red. J. Budziński i T. Matuszak, Piotrków Trybunalski 2006, ss. 98.

 5. Armia Czerwona 1940-1941 (Materiały z posiedzenia Głównej Rady Wojennej i wyższej kadry dowódczej Armii Czerwonej w dniach 23-31 grudnia 1940 roku), wstęp, tłumaczenie i opracowanie J. Budziński, [współautorzy Cz. Grzelak, Z. Matuszak], Wydawnictwo „Neriton” Warszawa 2007, ss. 270, 24 cm, tab., ind.


Artykuły:


 1. Polityka zagraniczna Rosji 1907 – 1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty, „Dzieje Najnowsze”, R.XXXII, Warszawa 2000, s. 139-144 (autoreferat).

 2. Caryca Aleksandra Fiodorowna w pamiętnikach A. A. Mosołowa, T. E. Mielnik – Botkiny i A. A. Wołkowa, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane J. Malinowskiej, pod red. M. Malinowskiego, Toruń 2002, s. 471-478.

 3. Wprowadzenie języka rosyjskiego jako urzędowego w dyplomacji carskiej – 1882-1910, [w:] „Збiрник навчально-методичних матерiалiв i наукових статей Iсторичного Факультету”, 7, 2002, s. 121-123.

 4. S. Sazonow i kwestia polska w okresie I w. św. w świetle wspomnień G. N. Michajłowskiego, „Studia Międzynarodowe. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi”, 2003, 1, s. 22-24.

 5. Русские торгово-промышленные круги и внешняя политика России 1906 – 1914 гг., [w:] Индустриализация и общество, red. G. F. Matwiejew, Moskwa 2004, s. 127 – 150.

 6. Stosunki rosyjsko-francuskie w latach 1907 – 1914 w opinii rosyjskich ugrupowań politycznych, [w:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. J. Gancewski, J. Sobczak, Elbląg 2005, s. 335-350.

 7. Aleksander I a reforma struktur państwowych w duchu liberalizmu na przykładzie MSZ, [w:] Liberalizm w Europie, pod red. E. Wiśniewskiego, Łódź 2008, s. 41-50.

 8. III i IV Duma Państwowa wobec polityki bałkańskiej Rosji (do wybuchu I wojny światowej), [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, pod red. D. Tarasiuka, K. Latawca, M. Korzeniowskiego, Lublin 2009, s. 163-176.

 9. Projekty reform centralnych organów rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w latach 1906-1908, [w:] W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, A. Głowacki, Łódź 2009, s 7-22.

 10. Zasady naboru do służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji w okresie panowania Mikołaja II, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie, Olsztyn-Piotrków Trybunalski 2009, s. 95-101.