Dr hab. Jacek Bonarek


Absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca magisterska 1994 r., doktorat 2000 r.). Od 2000 r. zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.


Zainteresowania badawcze: historia powszechna średniowieczna, zwłaszcza historia Bizancjum, Rusi i krajów bałkańskich

Bibliografia (wybór)


Książki:


 1. Romajowie i obcy w Kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków w świetle Kroniki Jana Skylitzesa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 211.

 2. Filip de Diversis, Opis Dubrownika, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 2004, ss. 150 (współtłumaczenie i współopracowanie).

 3. Historia Grecji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, ss. 718 (współautor: s. 335-418).

 4. Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu, Wydawnicze Historia Iagellonica, Kraków 2007, ss. 175 (współtłumaczenie i współopracowanie).


Artykuły:


 1. Kilka uwag na temat kwestii narodowej w średniowiecznej Europie Zachodniej, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 4, 2002, s. 11-25.

 2. Literatura bizantyńska, [w:] Historia literatury światowej, t. II Średniowiecze, cz. 2, Bochnia-Kraków-Warszawa 2004, s. 7-44.

 3. Wypadek, podpalenie, wojna - pożary Konstantynopola, [w:] Region, kraj, świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005, s. 219-227.

 4. Sytuacja Cesarstwa Bizantyńskiego w przededniu IV krucjaty, [w:] IV krucjata. Historia. Reperkusje. Konsekwencje, red. Z. J. Kijas OFMCon, M. Salamon, Kraków 2005, s. 31-53.

 5. Bizantyńskie Morze Czarne w 1081 i 1204 roku. Próba porównania, [w:] Byzantina Europea. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, red. M. Kokoszko, M. J. Leszka, Łódź 2007 [Byzantina Lodzensia XI], s. 51-66.

 6. Le Bas Danube dans la seconde moitié du XI-ème siècle: nouveaux États ou nouveaux peuples? [w:] Byzantina et Slavica Cracoviensia, V: Byzantium, New Peoples, New Powers: The Byzantino-Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, ed. M. Kaimakova, M. Salamon, M. Smorąg-Różycka, Cracow 2007, s. 193-200.

 7. Separatyzm bizantyński w dobie IV krucjaty a działalność Teodora Laskarysa, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 9, 2008, s. 27-41.

 8. Anglosasi w służbie Komnenów. Zarys problemu, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie, Olsztyn-Piotrków Trybunalski 2009, s. 23-28.

 9. Pers w Konstantynopolu. Z dziejów relacji bizantyńsko-tureckich w drugiej połowie XII wieku, [w:] Hortus Historiae. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, red. E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski, Kraków 2010, s. 819-833.

 10. Alania i Bizancjum w Kronice Michała Psellosa, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 11, 2010, s. 9-20.