Prof. zw. dr hab. Edward Hilary Opaliński


Zainteresowania badawcze: historia nowożytna powszechna – szczególnie państwa Rzeszy Niemieckiej, historia Polski XVI-XVII w., historia społeczno-polityczna Polski XVI i XVII w.


Bibliografia (wybór):


Książki:

Rodziny wielkosenatorskie w Wielkopolsce, na Kujawach i na Mazowszu za Zygmunta III. Podstawy karier, Warszawa 2007, Wydawnictwo DiG, ss. 401.


Artykuły:

 1. The Significance of Classical Education for Political Culture in Poland during the Sixteenth-seventeenth Century, [w:] Continuity and Change of the Humanism in the Modern Europe – Political Culture, Classical Studies and Univesity – Preceedings of the International Symposium, March 2005, red. Takashi Minamikawa i Satoshi Koyama, Kyoto 2005, s. 9-32.

 2. Civic Culture of the Polish Nobility in the 16th and Early 17th Century, [w:] Political Culture in Central Europe (10th-20th Century), Part I. Middle Ages and Early Modern Era, ed. H. Manikowska, J. Pánek, Prague 2005, s. 233-248.

 3. Kultura parlamentarna w Rzeczypospolitej XVII wieku, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji. Parlamentaryzm polski w XVI-XX wieku. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej odbytej w Radomiu w dniach 12-13 października 2005, red. H. Gmiterek, S. Piątkowski, J. Wrona, Radom 2006, s. 33-43.

 4. Faworyci Zygmunta III a urząd podkomorzego koronnego, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV-XVII wieku, Kraków 2006, s. 245-259.

 5. Staatspolitische Sonderinstitutionen in der Adelsrepublik Beider Nationen in den Jahren 1572-1668, [w:] Vývoj české útavnosti v letech 1627-1918, red. K. Malý, L. Soukup, Praha 2006, s. 158-170.

 6. Stosunki w rodzinie prymasa Wawrzyńca Gembickiego, [w:] Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, red. P. Kras, A. Januszko et alii, Kraków 2006, s. 233-241.

 7. Krwawy sejmik w Szadku przed sejmem 1623, „Kwartalnik Historyczny”, CXIV, 2007, nr 4, s. 19-33.

 8. Liberum veto, „Przegląd Polityczny”, 81, 2007, s. 81-89.

 9. Wymiana elity wielkosenatorskiej na Kujawach XVI/XVII w. Spławscy, Kościeleccy, Witosławscy, Wysoccy, Tyliccy, [w:] Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, red. J. Mikulec, M. Polívka, Praha 2007, s. 319-327.

 10. Historia polityczna. Postulaty badawcze, [w:] Spojrzenie w przeszłość, t. 1: Średniowiecze, nowożytność, Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin 25-26 października 2007, Materiały pokonferencyjne, red. P. Skibiński, Warszawa 2009, s. 273-281.

 11. The Commonwealth of Two Nations – Systemic of the Union, [w:] Federalism In the History of Poland, Exihibition organized upon of the Marshal of the Sejm Bronisław Komorowski, and presented at the European Parliament in April 2009, Warszawa 2009, s. 13-49.