Prof. zw. dr hab. Edward Alfred Mierzwa


Zainteresowania badawcze: historia Polski nowożytnej, historia XVI-XVII w. (stosunki polsko-angielskie), historia historiografii


Książki:

 1. Kształcenie nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych w latach siedemdziesiątych XX wieku, Bibl. IKN, Warszawa 1976, s. 106.

 2. Anglia a Polska w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 1986, ss. 316.

 3. Terminy i pojęcia w programach i podręcznikach szkoły podstawowej. Historia. Bibl. IPS, Wawa 1988, s. 186

 4. Terminy i pojęcia w programach i podręcznikach szkół ponadpodstawowych. Historia. Bibl. IPS, Warszawa 1989. s. 212

Anglia a Polska w epoce Jana III Sobieskiego, Łódź 1988, ss. 350.

 1. Anglia a Polska w okresie rewolucji purytańskiej i restauracji, Nauk Wyd. Piotrkowskie, Piotrków 2001, s. 339.

 2. Historyka, Kielce 1997, II wyd.: Piotrków 2001

 3. Słownik szkolny. Terminy z wiedzy o społeczeństwie, Warszawa 2000, ss. 165 (współautor).

 4. Historia historiografii, t. I: Starożytność-Średniowiecze, Toruń 2002, ss. 592.

 5. Anglia a Polska w XVII w., Toruń 2003, ss. 566.

 6. Historia historiografii, t. II: Renesans - Oświecenie, Neriton, Warszawa 2007, ss. 672.

 7. Dzieje gminy Grabica, Grabica 2008, ss. 548.

 8. Geneza idei Unii Europejskiej (Polskie Inicjatywy), Nauk Wyd. Piotrkowskie, Piotrków 2010, s. 428 (w druku, ma wyjść jeszcze w tym roku)


Skrypty i pomoce dydaktyczne:

 1. Kształtowanie pojęcia czasu na lekcji historii, „Oświata i Wychowanie”, wkładka NURT-u, 1986 (a).

 2. Kształtowanie pojęcia przestrzeni na lekcjach historii, „Oświata i Wychowanie”, wkładka NURT-u, 1986 (b).

 3. Historia w klasie III szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 1988/1989. Materiały informacyjne dla nauczycieli, współautor, Bibl. IPS, Warszawa 1988.

 4. Historia w klasie IV szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 1989/90. Materiały informacyjne dla nauczycieli, Bibl. IPS, 1988. (współautor).

 5. Prace nad tekstem źródłowym na lekcjach historii, „Oświata i Wychowanie”, wkładka NURT-u, 1986.

 6. Raport z badań sondażowych realizacji programu nauczania historii w zasadniczych szkołach zawodowych, [w:] Raport z badań przedmiotów uzupełniających ... P/red. B. Raczkowskiego, Bibl. IPS, Warszawa 1987, s. 179-196.

 7. Program filozofii dla polskich nauczycieli filologii rosyjskiej studiujących w Orle i Kijowie, IKN, 1975.

 8. Program szkoły podstawowej. Historia, kl. IV-VIII, Warszawa 1984, (współautor).

 9. Program liceum ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum. Historia, Warszawa 1986 (współautor).

 10. Program zasadniczej szkoły zawodowej. Historia, Warszawa 1986, program autorski.

 11. Kompleksowy program nauczania historii dla wszystkich typów szkół. – na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – przekazano MEN w marcu 1996).Redakcja naukowa:

 1. A. L. Rowse, Anglia w epoce elżbietańskiej, T. 1-2. PIW, Warszawa 1976.

 2. „Echa przeszłości. Czasopismo Instytutu Historii UW-M” t. II, „Studia nowożytne poświęcone prof. H. Zinsowi”, pod red. Edwarda A. Mierzwy, Wyd. Uniwersytetu W-M, Olsztyn 2001.

 3. G.L. Seidler, Rozważania, Toruń 2002, wstęp i redakcja, s. 365.

 4. Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, wstęp i red. E.A. Mierzwa, Piotrków 2002, s. 350.


Artykuły:

 1. Angielska relacja o Polsce z roku 1598, „Annales UMCS”, Sectio F, 17, 1962, s. 87-118.

 2. Na marginesie wydania angielskiej relacji o Polsce z 1598 roku, „Przegląd Historyczny”, 1972, nr 5.

 3. W okresie wojen i konfederacji. 1648-1696, współautor, w: Dzieje Lubelszczyzny, t. I, s. 353-393 PWN, Warszawa 1974.

 4. Tekst źródłowy w nauczaniu historii, „Oświata i Wychowanie” 1985, nr 2. Wersja B, s. 39-41.

 5. Wyprawa Zygmunta III Wazy do Szwecji w roku 1598 w świetle relacji posła angielskiego George’a Crew, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, 28, 1985, s. 89-103.

 6. Sobieski w opinii angielskiej, [w:] Materiały sesji naukowej poświęconej 300 rocznicy bitwy pod Wiedniem, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Łódź 1986 (s.9).

 7. V Narada Komisji Ekspertów ds. doskonalenia treści podręczników historii, „Wiadomości Historyczne”, 1988, nr 1, s. 85-89.

 8. Prace nad słownikiem terminologii nauczania historii, „Wiadomości Historyczne” 1987, nr 5, s. 413-422.

 9. Komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego w nauczaniu historii, [w:] Wybrane zagadnienia z edukacji komputerowej, Bibl. IBP, Warszawa 1988. s. 15

 10. Przeszłość dla przyszłości, „Dziś” 1995, nr 12.

 11. The Revolution in the Social Communications and its influence on the Teaching of History and on the Historical research, [w:] Nite’96. Proceedings of the Second International Conference on New Information Technologies in Education. Mińsk 1996, vol. I, s. 175–180;

 12. Peвoлюция b oбщественной коммуникации и её влияние на преподавание истории и исторические иследования, [w:] NITE’96. Труды Второй международной конференции: Новые информационные технопоги в образованиии, Минск 1996, Т. II, s. 175–180;

 13. Zarys organizacji obrony Tobruku, [w:] Polacy w obronie Tobruku. Materiały z sesji naukowej, Olsztyn 14–15 listopada 1991, red. T. M. Gelewski, Olsztyn 1996, s. 51-60.

 14. Komputer w badaniach naukowych i nauczaniu historii, w: Nauczyciel historii. Ku nowej formacji dydak- tycznej, p.red. Marii Kujawskiej, Poznań 1996, s. 205-206 (tezy ref.).

 15. William Bruce, profesor Akademii Zamoyskiej i agent handlowy The Eastland Company, [w:] W kręgu Akademickiego Zamościa, Materiały z międzynarodowej konferencji na temat Akademia Zamojska na tle praktyki edukacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej (koniec XVI – koniec XVIII wieku), red. H. Gmiterek, Lublin 1996, s. 207-233.

 16. Szesnastowieczna Rzeczpospolita kolonialną metropolią?, „Zeszyty Naukowe WSP w Olsztynie”, Prace Historyczne, 1997, 1, s. 21-26.

 17. XVII-wieczne korzenie współczesnych problemów ekologicznych, [w:] Humanistyka, przyrodoznawstwo, technika w obliczu kryzysu biosfery: materiały IV Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn-Wąplewo, 10-12 września 1997 roku, red. J. Dębowski, Olsztyn 1998, s. 32-40.

 18. Bibliografia XVI-XVII-wiecznych poloników opublikowanych w oficynach angielskich i szkockich, „Zeszyty Naukowe WSP. Prace Historyczne” . Olsztyn 1999 , nr 2.

 19. Stosunki dyplomatyczne polsko-angielskie w epoce rewolucji purytańskiej i protektoratu Cromwella, w: Księga pamiętnicza w poświęcona Prof. Albinowi Koprukowniakowi, Wyd. UMCS, Lublin 2000.

 20. B. Krysztopa-Czupryńska, E. A. Mierzwa, Unie polsko-litewskie a angielsko-szkockie, [w:] Materiały Lubelskiego Oddz. PTH, p. red. A. A. Witusika, Lublin 2000, s. 17.

 21. Henryk Zins – Badacz. Esteta. Mistrz. „Echa przeszłości. Czasopismo Instytutu Historii UW-M” t. II, „Studia nowożytne”, Wyd. Uniwersytetu W-M, Olsztyn 2001.

 22. Misja Sir Petera Wyche na dwór Michała Korybuta Wiśniowieckiego, [w:] Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą rocznicę pracy naukowej, red. J. Kukulski, Piotrków Trybunalski 2001, s. 333-346.

 23. Protohistoriografia chińska i hinduska, [w:] W kraju i na wychodźstwie. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w sześćdziesięciopięciolecie urodzin, Toruń-Olsztyn 2001, s. 851-857.

 24. Epidemie przyczyną załamania demograficznego w Europie w XVII wieku, [w:] Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne, red. B. Płonka-Syroki, Wrocław 2001, s. 189-200.

 25. Polsko-angielskie stosunki dyplomatyczne w epoce rewolucji purytańskiej i restauracji Stuartów, „Echa Przeszłości”, 2001, 2, s. 228-236.

 26. Rys historyczny polskich instytucji oświatowych przed XVII wiekiem, [w:] Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, Piotrków 2002, s. 9-27.

 27. Historiografia włoskiego renesansu, „Piotrkowskie Zeszyty Naukowe”, 5, 2003, s. 153-198.

 28. Россия и российские дела в польской историографии второй половины XVI – первой половины XVII в., [w:] Поляки в России: XVII-XX вв. Материалы международной научной конференции, Краснодар 10-11 июля 2002 г., ред. А. И. Селицкий, Krasnodar 2003.

 29. Angielska historiografia XVI i pierwszej połowy XVII w., „Teki Gdańskie”, 5, 2003, s. 202-226.

 30. Historiografia okresu pierwszych Stuartów i purytańskiej rewolucji, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 6, 2004, s. 81-95.

 31. Związek Polski i Litwy wzorcem dla unii angielsko-szkockich z lat 1603 i 1707, [w:] Unia lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy, red. A. A. Witusik, Lublin 2004, s. 75-85 (współautor).

 32. Sundzkie miary i wagi [w:] Region, kraj, świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. R. Budziński, Piotrków Tryb. 2005, s. 369-378.

 33. Tendencje rozwojowe w historiografii europejskiej a historiografia rosyjska [w:] Europa a Rosja. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. J. Gancewski, J. Sobczak, Elbląg-Kraków 2005, s. 147-168.

 34. Aspekty prawne przyłączenia Wołynia do Rzeczypospolitej w 1569 roku, [w:] Res Historica, 20, 2005, s. 67-72.

 35. O szkolnictwie w Anglii w XVI-XVII wieku [w:] W kręgu literatury i języka. Praca zb. p. red. Anny Grochulskiej, Piotrków Trybunalski 2005, ss. 247-262.

 36. Przedmowa: Marek Gajda, Tajemniczy Zamek. Historia zamku w Wolborzu w dobie Odrodzenia i Baroku, Piotrków Trybunalski 2006.

 37. Происхождение англо-русских торговых и дипломатических сношении в свете лондонских архивных документов,w: Dokumietnatlnoje nasliedije Nowgoroda i nowgorodskoj ziemli. Probliemy sochranienija i naucznowogo ispolzowanija. Matieriały szestoj naucznoj konfieriencji istorikow-archiwistow, ried. S.D. Trifonow, Wielikij Nowgorod 2006

 38. Doctor honoris causa kienigsbiergskiej Albertyny, w: W kręgu problemów językoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia poświęcone pamięci prof. Alberta Bartoszewicza w piątą rocznicę Jego śmierci, red. N. Kasparek, A. Koseski, W. Piłat, J. Sobczak, Warszawa 2006, s. 205-209.

 39. Historiografia niemieckiego renesansu i reformacji, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 9, 2008, s. 165-192.

 40. W. B. Jastrzębowski, Constitution of Europe, „Kontrola Państwowa” Nr. Specjalny 2007, s. 147-170; „Kontrola Państwowa”, Specjal Issue, December 2007, s. 137-214 i przekazany członkom Parlamentu Europejskiego w Strasburgu oraz administracji Unii Europejskiej w Brukseli: Wojciech Bogumił Jastrzębowski’s Constitution for Europe (tł. E.A. Mierzwa); Une Constitution pour L’Europe par W.B. Jastrzębowski (tł. W. Gilewski) i Verfasung für Europa von W.B. Jastrzębowski (tł. E. Łabińska).

 41. Jubilat, Profesor Henryk Cimek − sapientes fortuna adiuvat [w:] Historia. Polityka. Społeczeństwo. Księga jubileuszo-wa dedykowana Profesorowi Henrykowi Cimkowi, Rzeszów 2008, s. 9-16.

 42. Polonica w Szwecji [w:] Studia Historyczno-Prawne, Księga poświecona pamięci Profesora Jana Seredyki, red. W. Kaczorowski, Opole 2008, s. 237-250.

 43. Oświata w gminie Grabica w okresie I wojny światowej [w:] Myśl i praktyka pedagogiczna. Studia ofiarowane Profesorowi Lucjanowi Olszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i pięćdziesiątą pracy zawodowej, Piotrków Trybunalski 2008, s. 331-344.

 44. Historiografia państw zakaukaskich do XVIII wieku – w pracach historyków europejskich i amerykańskich [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych – Przeszłość, Teraźniejszość. Przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Trybunalski 2008.

 45. Jared Sparks - najwybitniejszy przedstawiciel amerykańskiej biografistyki XIX stulecia, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 10, 2009, s. 153-172.

 46. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego - Konstytucja dla Europy, [w:] Polska-Europa-Cywilizacja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Zenonowi Ślusarczykowi w okazji jubileuszu 70. urodzin, Piotrków Trybunalski 2009, s. 283-289.

 47. Nowożytna historia wojskowości i jej twórcy, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 11, 2010, s. 105-127.