Dr Dariusz Rogut

Zainteresowania badawcze: losy internowanych Polaków i obywateli polskich, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych organizacji konspiracyjnych, w obozach sowieckich NKWD-MWD po II wojnie światowej (obozy dla jeńców wojennych i internowanych, obozy kontrolno-filtracyjne, poprawcze obozy pracy, obozy specjalne) oraz kształtowanie się reżymu komunistycznego, zbrojne podziemie antykomunistyczne w Polsce w latach 1944-1953, antykomunistyczna działalność młodzieżowa do 1956 r. oraz historia regionalna.

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych

Książki:

 1. Polacy z Wileńszczyzny w obozach sowieckich „saratowskiego szlaku” (1944-1949), Toruń 2003, ss.415

 2. Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, red. D. Rogut, Piotrków Tryb. 2005, ss. 342.

 3. Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005, ss. 452.

 4. Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich, red. P. Jakóbczyk-Adamczyk, D. Rogut, Bełchatów 2009, ss. 249.

 5. Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., red. D. Rogut, Zelów 2010,
  ss. 324.

 6. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1989, red. D. Rogut, wybór i opracowanie dokumentów M. Jasiński, D. Rogut, K. Tylski, Bełchatów 2010, ss. 858.

 7. A jednak przeżyli. Wspomnienia Polaków z obozów sowieckich 1944-1956, zebrał, opracował, przygotował do druku D. Rogut, Warszawa 2011, ss. 250 (w druku).


Artykuły:

 1. Saratowski szlak”. Obozy sowieckie dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny (1944- 1949), „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1998, T. XXI, s. 121-142.

 2. Z dziejów obozów sowieckich dla internowanych Polaków z Wileńszczyzny: łagier nr 0321 w Jełszance koło Saratowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 71, s. 103 – 117.

 3. Z dziejów internowanych Polaków w Związku Sowieckim: obóz nr 41 w Ostaszkowie, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 2, s. 79-101.

 4. Z dziejów internowanych Polaków w Związku Sowieckim: obóz nr 270 w Borowiczach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 73, s. 121 – 143.

 5. Łagry kontrolno-filtracyjne dla obywateli polskich z Wileńszczyzny w Związku Sowieckim w latach 1945-1947 [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2001, s. 205-215.

 6. Losy Polek z Wileńszczyzny w obozach sowieckich na „saratowskim szlaku” (1945-1949) [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń 2002, s. 571-609.

 7. Polacy z Wileńszczyzny w obozie sowieckim MWD nr 204 w Astrachaniu (1947-1949), „Niepodległość” 2003/2004, nr LIII-LIV, s. 84-113.

 8. Polsko-sowieckie rozmowy dyplomatyczne w sprawie zwalniania z obozów Polaków i obywateli polskich z Wileńszczyzny (1945-1948) [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX w. Studia i materiały, red. A. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 434-453.

 9. Wilnianie w obozach sowieckich „saratowskiego szlaku” 1945-1947 r. [w:] XXI Zjazd Żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego, red. L. Malinowski, Bydgoszcz 2004, s. 21-56.

 10. Pierwsze lata „władzy ludowej” w Zelowie (1945-1947), „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2004, T. 6, s. 359-374.

 11. Методология исследований вопросов интернирования солдат Армии Крайовой в лагерях НКВД-МВД в городах Боровичи и Свердловск (1944-1949), „Nowgorodskij archiwnyj wiestnik” 2004, nr 4, s. 275-281.

 12. Polacy w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych (1944-1946), „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 4, s. 85-108.

 13. Poljaki is Wilniusciny w sowietskich lagieriach „saratowskowo puti” 1945-1949, „Socjalnyje i gumanitarnyje nauki”, Moskwa 2005, nr 2, s. 63-66.

 14. Rozwój gospodarczy Bełchatowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego [w:] Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, red. D. Rogut, Piotrków Trybunalski 2005, s. 127-150.

 15. Represje sowieckie wobec narodu estońskiego po 1945 r. [w:] Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Janusz R. Budziński, Piotrków Tryb. 2005, s. 431-443.

 16. Polacy i obywatele polscy w obozach NKWD-MWD ZSRR 1944-1956 [w:] Represje sowieckie wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej 1944-1956, red. D. Rogut, A. Adamczyk, Zelów 2005, s. 69-97.

 17. Warunki sanitarno-aprowizacyjne w sowieckich obozach kontrolno-filtracyjnych w latach 1945-1947 (wybrane przykłady) [w:] Medycyna i farmacja XIX i XX wieku. Zagadnienie wybrane, red. R. Meissner, Poznań 2007, s. 415-436.

 18. Polacy w obozach dla jeńców wojennych i internowanych NKWD-MWD ZSRR po 1944 r., „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2007, T. XXX, s. 33-60.

 19. Polacy w sowieckim obozie kontrolno-filtracyjny nr 0331 w Kutaisi (1945-1947), [w:] Kaukaz w stosunkach międzynarodowych - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, red. P. Olszewski, K. Borkowski, Piotrków Tryb. 2008, s. 247-259.

 20. Ucieczki żołnierzy Armii Krajowej z obozu NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu (1945-1946), „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 3, s. 79-93.

 21. Polu bēgšanas no NKVD (leM) kontroles-filtrācijas nometnes Nr. 0331 Kutaisi plisēta 1945.-1946. gada, „Latvijas Kara Muzeja Gadagrāmata”, T. IX, Ryga 2008, s. 134-141.

 22. János Esterházy, gen. Johan Laidoner i Jan Stanisław Jankowski. Symbole sowieckich represji wobec elit politycznych Europy Środkowo-Wschodniej” „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 10, 2009, s. 181-188.

 23. Латыши в советских проверочно-фильтрационных лагерях после II мировой войны [w:] Symposium of the Commission of the Historians of Latvija, vol. 24: Baltijas reģiona vēsture 20. gadsimta 40.–80. gados, Ryga 2009, s. 581-597.

 24. Ucieczki Polaków z sowieckiego obozu dla jeńców wojennych i internowanych nr 270 w Borowiczach w latach 1944-1946 [w:] Per saecula. Dyplomacja -gospodarka-historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w 45. rocznicę pracy naukowej, red. A. Korytko, B. Krysztopa-Czupryńska, Olsztyn-Piotrków Tryb. 2009, s. 483 - 489.

 25. A Lengyel Hadsereg magyarországi menekült-tisztjei a Honi Hadsereg soraiban [w:] Pol’skí utečenci. Lengyel menekültek 1939-1945, red. I. Molnár, T. Edit, Királyhelmec (Kráľovský Chlmec) 2009, s. 120-129.

 26. Sowiecki obóz dla więźniów politycznych (Stiepłag) w latach 1948-1954 w świetle dokumentów MWD [w:] W kręgu historii Europy Wschodniej. Studia i szkice, red. P. Chmielewski, A. Głowacki, Łódź 2009, s. 161-176.

 27. Polacy w obozie kontrolno-filtracyjnym nr 283 NKWD-MWD w Stalinogorsku (9145-1947) [w:] Od Rosji po Bliski Wschód. Studia historyczne z XX w., red. D. Rogut, Zelów 2010, s. 175-208.

Inne:

 1. [rec.] Z. Kachnicz, Żołnierze Armii Krajowej i ich losy w sowieckich łagrach NKWD-MWD zespołu Borowicze 1944-1946, Warszawa-Koszalin 2008, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Humanistów i Artystów, ss. 294, „Dzieje Najnowsze” 2010, nr 1,
  s. 242-261.

 2. W drodze ku wolności… [w:] NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1989, red. D. Rogut, wybór i opracowanie dokumentów M. Jasiński, D. Rogut, K. Tylski, Bełchatów 2010, s. 31-59.