Dr hab. Wojciech Baran-Kozłowski


Zainteresowania badawcze: historia średniowieczna, nauki pomocnicze historii


Bibliografia (wybór):


Książki:

 1. Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199-1219). Działalność kościelna i polityczna, Poznań 2005, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 296.

 2. Kronika świata Mariana Szkota. Studium źródłoznawcze, Poznań 2009, Wydawnictwo Poznańskie, ss. 499.


Artykuły:

 1. Motywy biblijne w bullach Innocentego III (funkcje pozaretoryczne i rola w dyplomatyce papieskiej początków XIII wieku), „Nasze Historie”, 6, 2001, s. 95-100.

 2. Wybór w 1211 roku Pawła na biskupa poznańskiego jako przykład pierwszych elekcji kapitulnych w Polsce, „Nasze Historie”, 6, 2001, s. 101-109.

 3. Kto wydał statut łęczycki 1180 roku?, „Roczniki Historyczne”, 68, 2002, s. 77-83.

 4. Skład polskiej delegacji na obrady Soboru Laterańskiego IV, „Kwartalnik Historyczny”, 110, 2003, 3, s. 15-20.

 5. Film jako źródło historyczne – uwagi źródłoznawcy, [w:] Dokument filmowy i telewizyjny, red. M. Szczurowski, Toruń 2004, s. 67-73.

 6. Toposy biblijne w bullach Innocentego III, „Poznańskie Studia Teologiczne”, 16, 2004, s. 257-263.

 7. Wokół początków fundacji klasztoru cysterek w Ołoboku, „Nasza Przeszłość”, 102, 2004, s. 449-460.

 8. Wokół lokacji miasta Piotrkowa, [w:] Region, kraj, świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J.R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005, s. 101-114.

 9. Dlaczego Marian Szkot napisał swoją kronikę?, [w:] Causa creandi. O pragmatyce źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2005, s. 103-109.

 10. Rola Stolicy Apostolskiej w działaniach reformatorskich arcybiskupa Henryka Kietlicza, [w:] Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV, ed. P. Krafl, Praha 2008, s. 490-494.

 11. Chronicon by Marianus Scotus – between Computistic and Historiography, “Questiones Medii Aevi Novae”, 13, 2008, s. 313-347.

 12. Reforma gregoriańska w Europie środkowej za pontyfikatu Innocentego III, [w:] Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, red. J. Dobosz, Poznań 2009, s.151-167.

 13. Landulf Sagax, [w:] Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R.G. Dunphy,
  Brill, Leiden-Boston 2010, s. 995