Dr hab. Aleksander Bołdyrew

Wykaz publikacji

 1. (Rec.) D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV w.), Warszawa 1998, „Rocznik Łódzki”, t. XLVI, 1999, s. 217-218;

 2. (Spr.) Wkład Kazimierza Stronczyńskiego w rozwój nauk pomocniczych historii - sesja naukowa w Piotrkowie Trybunalskim, 26 maja 1999 r., „Rocznik Łódzki”, t. XLVI, 1999, s. 285-287;

 3. Strzelanie do kurka, „Masovia Mater”, R. VI (2000), nr 7, s. 7;

 4. Wojskowa rola hełmu w średniowiecznej Polsce, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. II, 2000, s. 27-53;

 5. (Rec.) B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, wyd. II, Warszawa 1997, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. II, 2000, s. 369-371;

 6. (Rec.) Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach, red. A. Biernat, A. Laszuk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej, Wydawnictwo DiG, wyd. I, Warszawa 1998, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. III, 2001, s. 306-307;

 7. O zastosowaniu skanera w pracy historyka, [w:] Wstęp do badań historycznych. Nauki pomocnicze historii i archiwistyka w systemie kształcenia studentów historii szkoły wyższej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji metodycznej zorganizowanej przez Zakład Nauk Pomocniczych Instytu Historii Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim w maju 2000 r., red. M. Szczurowski, Toruń 2000, s. 73-78;

 8. Skaner w pracy historyka, [w:] Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych. Materiały dla nauczycieli i studentów historii, red. M. Szczurowski, Toruń 2001, s. 68-72, (przedruk pracy nr 7);

 9. (Rec.) A. Klein, N. Secunda, K. A. Czernielewski: Banderia apud Grunwald I. Chorągwie polskie pod Grunwaldem, Łódź 2000, „Przegląd Wojsk Lądowych”, R. XLIII, 2001, nr 7 (505);

 10. Bractwo strzeleckie w Łowiczu w latach 1518-1794, [w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, red. M. Malinowski, Toruń 2002 [2003], s. 237-252;

 11. Bractwo strzeleckie w Łowiczu w latach 1518-1794, „Roczniki Łowickie”, t. I, 2003, s. 121-138, (przedruk pracy nr 10);

 12. (Rec.) B. Klein, A. Ruttkay, R. Marsina, Vojenske dejiny Slovenska, I. diel, Strucny nacrt do roku 1526, Bratislava [b.d.w.], „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. V, 2003, 448-451;

 13. (Rec.) Dangl V., Kopčan V., Vojenské dejiny Slovenska, II zväzok 1526-1711, Bratislava 1995, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. VI, 2004, s. 440-443;

 14. Czy płatnerz krakowski Marcin z Siedmiogrodu mógł pochodzić z Norymbergi?, [w:] Region, kraj, świat. Studia ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. R. Budziński, Piotrków Trybunalski 2005, s. 397-403;

 15. Militaria w pismach Łukasza Górnickiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, nr 82, 2008, s. 7-18;

 16. Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI w., Warszawa 2005;

 17. Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem i Sieradzkiem i Wieluńskiem w XVI w., „Rocznik Łódzki”, t. LIV, 2007, s. 11-44;

 18. Piotrkowskie Koło Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 1998-2007, [w:] W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927-2007, red. A. Szymczak, M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2007, wyd. Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 141-144 (we współautorstwie z M. Dutkiewiczem);

 19. O roli literatury agrarnej w hodowli koni bojowych w Polsce XVI wieku, [w:] Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej, red. M. Pindera, Piotrków Trybunalski 2007, s. 65-73;

 20. Polskie echa wyprawy antytureckiej 1566 r. (Na marginesie dwudziestego piątego tomu Źródeł Dziejowych), „Przegląd Nauk Historycznych”, R. V, 2006, Nr 2, s. 179-186;

 21. Hodowla i handel końmi w Polsce XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. LXIX, 2009, s. 31-90;

 22. Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LVII, 2009, nr 1, s. 3-18;

 23. Portret zbiorowy zbrojmistrzów polskich w XVI w. Główne problemy badawcze, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w 45. rocznicę pracy naukowej , red. A. Korytko, B. Krysztopa-Czupryńska, Olsztyn 2009, s. 143-149;

 24. Tedy na garle ma być karan. Kara śmierci w polskich ustawach i artykułach wojskowych za ostatnich Jagiellonów, [w:] Zabijać i umierać. Aspekty społeczno-kulturowe, red. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, Wrocław 2010, s. 43-53;

 25. (Rec.) Balon M., Bohaterowie świętej wojny, Dom Wydawniczy „Rafael”, Kraków 2008, „Mówią Wieki”, II 2009 r.;

 26. (Rec.) Thomas F. Madden Historia wypraw krzyżowych. Nowe ujęcie, Kraków 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krucjaty – nowe spojrzenie, „Mówią Wieki”, XII 2009 r.;

 27. Huntsmen’s Weapons on the Court of Prince Sigismund Jagiellonian (1500-1507), „Fasciculi Archaeologiae-Historicae”, t. XXII, 2009, s. 109-112;

 28. Konie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza, KHKM, R. LVII, 2009, nr 3-4, s. 369-378;

 29. (Rec.) Pegg M. G., Najświętsza wojna, Poznań 2010, Dom Wydawniczy Rebis, Precyzja wyobraźni, „Mówią Wieki”, VIII 2010 r.;

 30. (Spr.) Sprawozdanie z XI Kolokwium Bronioznawczego, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. XI, 2010, s. ???;

 31. Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej) (w druku);

 32. Pawęże w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej) (w druku);

 33. Krieg ohne Medizin. Die Verletzten auf den Kampfeldern Mittelosteuropas im 16. Jh. (w druku);

 34. Miejsce literatury popularno-naukowej w kształceniu historyczno-wojskowym i obronnym (w druku);

 35. Rachunki królewskie jako źródło do dziejów smaku i pożywienia w Polsce ostatnich Jagiellonów (w druku);

 36. The Changes of the Offensive Armament of Polish Mercenary Infantry in the First art of the XVI-th Century and Their Influence on the Tactics of the Unit (w druku);

 37. Tresura koni bojowych w Polsce XVI w. w świetle poradników hippicznych (w druku);

 38. Tam in pecuniis, quam in mercibus alias towarami. Żołd i zarobki żołnierzy polskiej piechoty zaciężnej za panowania Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I Starego (w druku);

 39. Pochody wojenne polskich wojsk zaciężnych w pierwszej połowie XVI w. (ze szczególnym uwzględnieniem piechoty) (w druku);

 40. Żołnierze z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego w polskiej piechocie zaciężnej w pierwszej połowie XVI w. (w druku)