Prof., dr hab. Serhiy Sharypkin. (pracownik emerytowany)

 

Monografie. Podręczniki akademickie.
 1. Język łaciński. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni medycznych, Lwów, ”wyższa szkoła”, 1986, 14,5 ark. druk., współautor ( język ukraiński).

 2. Monografia: Pamiątki najdawniejszego pisma greckiego. Wstęp do mykenologii, Moskwa, „Nauka”, 1988, 14 ark. druk., współautorzy –W.P.Neroznak i A.A. Mołczanow ( język rosyjski).

 3. Język łaciński. Podręcznik dla studentów wydziałów farmaceutycznych, Kijów, 1993, 13,44 ark. druk., współautor ( język ukraiński).

 4. Współczesna łacińska medyczna terminologia a frazeologia. Wykłady dla studentów, Lwów, 1997, 4,5 ark., współautor ( język ukraiński).

 5. Współczesna łacińska medyczna terminologia. Podręcznik dla studentów, Lwów 2000, współautor, 6,1 ark. (język ukraiński).

Artykuły naukowe.

Tezy do referatów

konferencji naukowych.

 1. Deklinacja rzeczowników na -ā w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich , „Inozemna filologija”, nr 9 - Lwów, 1966, str. 18-23 ( język ukraiński).

 2. Mianownik-biernik liczby podwójnej w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich ,”Inozemna filologija”, nr 17 - Lwów, 1968, str. 8-12 ( język ukraiński).

 3. Główne osobliwości rzeczowników z tematem na -o- w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich , „Inozemna folologija”, nr 17 - Lwów, 1968, str. 13-18 ( język ukraiński).

 4. W sprawie systemu przypadkowego języka inskrypcji kreteńsko-mykeńskich ,

„IV Ogólnozwiązkowa Konferencja z filologii klasycznej ( sekcja języków greckiego i łacińskiego), listopad 1969. Tezy referatów”, Tbilisi, 1970, str. 82-84 ( język rosyjski).

 1. Osobliwości deklinacji atematycznej w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich , ”Inozemna filologija”, nr 20 - Lwów, str. 3-8 ( język ukraiński).

 2. Znaczenie form na -φι w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich, „Inozemna filologija”, nr 24 - Lwów, 1971, str. 67-71 (język ukraiński).

 3. W sprawie klasyfikacji dialektów starogreckich, „Konferencja „Badania arealowe w językoznawstwie i etnografii. Krótkie sprawozdania”, Leningrad, „Nauka”, 1978, 2 strony.

 4. W sprawie narzędnika w języku inskrypcji kreteńsko-mykeńskich, „Badania lingwistyczne (Lingwisticzeskije issledowanija), 1978.Problematy fonetyki, dialektologii i historii języka”, Moskwa, 1978, str. 221-230, ( język rosyjski).

 5. W sprawie powstania greckiego systemu przypadkowego, [w:] Sympozjum „Balkanistyka antyczna. Entogeneza ludów półwyspu Bałkańskiego i Czarnomorza Północnego”, Moskwa 1980, str. 68-69, (język rosyjski).

 6. W sprawie osobliwości składni celownika w dialekcie arkado-cypryjskim, „Inozemna filologija”, nr 74 - Lwów, 1984, str. 59-68, ( język rosyjski).

 7. O strukturze semantycznej kategorii przypadka w języku starogreckim, „Inozemna filologija”, nr 80 - Lwów, 1985, str. 72-82, ( język rosyjski).

 8. Synkretyzm celownika greckiego w świetle najdawniejszych inskrypcji greckich, „Izwestija Akademii Nauk SSSR, Serija literatury i filologii”, t. 63, nr 3, 1985, str. 204-211 ( język rosyjski).

 9. W sprawie statusu celownika w starogreckim systemie przypadkowym, ”Philologia classica, nr 3. Jazyk i stil pamiatnikow antycznoj literatury”, str. 173-179, ( język rosyjski).

 10. Wyrażenie stosunków przestrzennych przez przypadki w języku starogreckim, „Inozemna filologija”, nr 91,- Lwów, 1988, str. 64-71, ( język rosyjski).

 11. Powstanie systemu przypadkowego klasycznego języka starogreckiego, „Inozemna filologija”, nr 95 - Lwów, 1989, str. 78-85, ( język rosyjski).

 12. Epos homerowski a geneza kultury helleńskiej, „10-ta Konferencja Autorsko-czytelnicza „Wiestnika Driewniej Istorii” AN ZSRR”. Tezy do referatu, Moskwa, 1987 , 2 strony ( język rosyjski).

 13. Zagadnienia historii powszechnej w oświetleniu czasownika rumuńskiego „Revista de istorie” (1971-1981), „Wisnyk Lwiwskogo Uniwersytetu. Seria historyczna”, nr 19 - Lwów, 1983, str. 80-86 ( język ukraiński).

 14. Motywacja zawodowa kursu języka łacińskiego w wyższych uczelniach medycznych a opanowanie przez studentów terminologii łacińskiej, „Problemy obuczenija medicynskoj terminologii”, Jerewan, 1983, 2 strony , (język rosyjski).

 15. O najdawniejszym etapie ewolucji starogreckiego systemy przypadkowego, [w:] „Srawnitielno-istoriczeskoje izuczenije jazykow raznych siemiej. Riekonstrukcija na otdielnych urowniach jazykowoj struktury”, Moskwa 1989, str. 84-103 ( język rosyjski).

 16. Gramatyka historyczna języka starogreckiego a metoda rekonstrukcji wewnętrznej, [w:] Tezy do referatów Ogólnozwiązkowej Konferencji „Zasady tworzenia gramatyk historycznych języków różnych systemów”, Moskwa 5-7.12.1989”, Moskwa 1989, str. 50-52 ( język rosyjski).

 17. W sprawie użycia narzędnika w napisie pisma linearnego B, „Inozemna filologija”, nr 99 Lwów 1990, str. 79-83.

 18. Problemy teorii przypadka w pracach J.Kuryłowicza, [w:] Problemy językoznawstwa teoretycznego. Tezy referatów „Odczytów naukowych pamięci J. Kuryłowicza”, Lwów 1991,

str. 48-53 ( język rosyjski).

 1. Aspekty humanitarne kursu języka łacińskiego i podstaw terminologii medycznej, [w:] Tezy referatów I Międzynarodowej konferencji „Aktualne zagadnienia terminologii medycznej”, Lwów 1993, str. 24-25 ( język ukraiński).

 2. Etymologia starogrecka w świetle inskrypcji kreteńsko-mykeńskich,

„Wiestnik Driewniej Istorii Rosyjskiej Akademii Nauk”, 4 (211), 1994, str. 118-122, współautor

(język rosyjski).

 1. Rekonstrukcja wewnętrzna ewolucji systemu przypadkowego, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona stuletniemu jubileuszowi Jerzego Kuryłowicza, Lwów, 10-11. 10.1995, Tezy referatów, Lwów, 1995, str. 65-66, (język ukraiński).

 2. Semantyka partitywu, [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona stuletniemu jubileuszowi Jerzego Kuryłowicza, Lwów, 10-11. 10.1995, Tezy referatów, Lwów 1995, str. 41-42 ( język ukraiński).

 3. O powstaniu systemu przypadków w języku praindoeuropejskim [w:] Streszczenia referatów konferencji naukowej pamięci profesora A.O.Bileckiego, Kijów 1996, str.15 –16 ( język ukraiński).

 4. Jeszcze raz o formach na –φι w języku napisów kreteńsko-mykeńskich, [w:] Dokłady naucznoj konferencii pamiati I.J. Trońskiego. Lingwisticzeskij Institut Rosijskoj Akademii Nauk. Ijuń 1997. Sankt-Petersburg, str. 27 –29, (język rosyjski).

 5. O interpretacji tekstów pisma linearnego B, „Collectanea Classica Torunensia XII. Studia Graeco-Latina III Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 2000.

 6. Dialekt mykeński jako stan językowy interpretowany, [w:] Zarządzanie i edukacja, II. Numer specjalny. Rok czwarty. „Księga pamiątkowa jubileuszu Księdza Infulata Mieczysława Józefczyka”, Warszawa – Elbląg 2000, str. 299-317.

 7. Instrumentalis Mycenaeus – Versuch einer Metatheorie, „Do-so-mo. Fascicula mycenologica Polona” nr 1, Olsztyn, 2000, str. 25-36.

 8. Locativus separativus w tekstach mykeńskich, „ Acta Societatis Philologae Polonorum. VI. Grecja mykeńska a Grecja klasyczna”,Warszawa-Olsztyn 2000, str. 35-44.

 9. La disparition de l’instrumental en grec, „Do-so-mo. Fascicula Mycenologica Polona 3”, Olsztyn 2001, str. 35-41.

 10. Jeszcze raz o charakterze pisma linearnego B, [w:] „Collectanea philologica”, IV, Łódź 2002, s. 32-45.

 11. Instrumental-Ablative or Separative Locative, [in:] „Do-so-mo. Fascicula Mycenologica Polona 4-5”, Piotrków Trybunalski 2002-2003.

 12. О фонологическoм статусе древнегреческого густого придыхания, [в:] Индоевропейское и классическое языкознание. Материалы чтений, посвящённых памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского, 16-18 июня 2003 г., Санкт-Петербург, «Наука» 2003, стр. 140-142.

 13. Platońska legenda o Atlantydzie w świetle antycznych źródeł historycznych, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, t. 6 , 2004, str. 3-25.

 14. W sprawie źródeł platońskiej legendy o Atlantydzie, [W:] „Religia i polityka w świecie starożytnym” (Materiały konferencji naukowej, Ostróda 21-23.X.2001), Ostróda 2005 (8 stron).

 15. Nc 4408 and the Mycenaean case syntax., “Do-so-mo” 6, Wydawnictwo Filii Akademii Świętokrzyskiej, str. 107-121..

 16. Professor Solomon Lurye, „Dosomo” 6, wydawnictwo Filii Akademii Świętokrzyskiej, str. 137-142.

 17. Accusativus treści języka starogreckiego, [w:] „Do-so-mo” 7. Fascicula classica et mycenologica Polona, Piotrków Trybunalski 2007.

 18. Wstęp do: J.W. OTKUPSZCZIKOW, Dysk z Fajstos, [w:] „Do-so-mo” 6. Fascicula classica et mycenologica Polona, Piotrków Trybunalski 2007.

 19. Wyspa Santoryn – Pompeje świata egejskiego, „Ostródzki przeglad historyczny”, tom 1, Ostróda 2005 rok, s. 12-20.

 20. Accusativus w języku Homera, [w:] A. Marchewka (red.) „Rem acu tangere”.Studia interdyscyplinaria ad Linguam et Litteras Graecorum Antiquorum pertinentia” . Materiały z konferencji naukowej “Teoria I praktyka – współczesne metody badań nad językiem i literaturą grecką” Gdańsk 23-25 października 2006 roku, Gdańsk 2008, s. 29-41.

 21. Irrelevant Phonetic Features and the Rules of the Linear B Script, “Pasiphae” Rivista di filologia e antichità egee, II Pisa – Roma 2008, s. 735-752.

 22. Ancient Greek and Indo-European Partitive Genitive in the Light of the Finno-Ugric Evidence, [w:] “Studia Indogermanica”, Łódź 2009, s. 25-36. (język angielski).

 23. Historia i mitologia w dziele Pomponiusza Meli

De chorographia” (I w. n.e.), „ Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” (Nr.

10) 2009, s. 143-152.

 1. Mycenaean Dual Reconsidered, [w:] „Do-so-mo” 8. Fascicula

Mycenologica et Classica Polona, 2009 rok.

 1. Kaukaz w rzymskiej historiografii I w. n.e., [w:] P. Olszewski, K. Borkowski (ed.), Kaukaz w stosunkach międzynarodowych. Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość, Piotrków Trybunalski 2008, s. 21-34.

 2. W sprawie motywów geograficznych w poezji rzymskiej epoki pryncypatu, [w:] R. Sajkowski, M. Wolny (ed.), Grecja, Kartagina, Rzym, Olsztyn 2009, s. 85-111.

 3. Alcune riflessioni sull’ adeguatezza di una scrittura largamente disadeguata, „Pasiphae” 3, Pisa – Roma, (Włochy); 20009, 3, s. 215-244.

 4. W sprawie wątków utopijnych w greckiej literaturze antycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Olsztynie; „Per Saecula”. Dyplomacja. Gospodarka. Historiografia.; Olsztyn 2009; s. 219-236.


Tłumaczenia.

 1. E. Spathari, S. K. Petropolu. Korynt – Mykeny – Nauplia – Tiryns – Epidauros, Ateny, wyd. „Olympic Color”, 1998. Tłum. z języka nowogreckiego na polski: ( 4 ark.).

 2. N. Marinatos. Santoryn. Słońce i lawa. Przewodnik archeologiczno-historyczny, Ateny 2001 (tłumaczenie z języka nowogreckiego).

 3. S.Logiadou-Platonos. Knossos. Cywilizacja minojska. Przewodnik archeologiczno-historyczny, Ateny, 2002 rok.

 

Recenzje.

 1. W.P. Kazanskene, N. N. Kazanskij, Predmento-poniatijnyj słowar’ grie-

czeskogo jazyka. Krito- mikenskij period, Leningrad, „Nauka”, 1986,

„Woprosy jazykoznanija, 5, 1989, s. 153-155( język rosyjski).

 1. Recenzja: Carlo Consani, Sillabe e sillabari. Fra competenza fonologica e pratica scrittoria, Alessandria 2003, [w:] „Do-so-mo” 7. Fascicula classica et mycenologica Polona, Piotrków Trybunalski 2007.


Redagowanie wydawnictw naukowych

 1. „DO-SO-MO 1. Fascicula Mycenologica Polona”, Olsztyn 2000 (redaktor naukowy).

 2. „DO-SO-MO 2. Fascicula Mycenologica Polona” Numer specjalny : E.Kaczyńska i K.T.Witczak, Studia nad religią kreteńską w epoce mykeńskiej”, Olsztyn 2000 (redaktor naukowy).

 3. „DO-SO-MO 3. Fascicula Mycenologica Polona”. Mykenologia i kultura antyczna, Olsztyn 2001 (redaktor naukowy).

 4. Grecja mykeńska a Grecja klasyczna. Acta Societatis Philologae Polonorum, vol. VI, Warszawa-Olsztyn 2000 (członek kolegium redakcyjnego).

 5. „DO-SO-MO 4-5. Fascicula Mycenologica Polona”. Mykenologia i kultura antyczna, Piotrków Trybunalski 2004-2005 (redaktor naukowy).

 6. „DO-SO-MO 6. Fascicula Mycenologica Polona”., Piotrków Trybunalski 2005 (redaktor naukowy).

 7. „DO-SO-MO 7. Fascicula Mycenologica Polona”, Piotrków Trybunalski 2007 (redaktor naukowy).

 8. „DO-SO-MO 8. Fascicula Mycenologica Polona”. Mykenologia i kultura antyczna, Piotrków Trybunalski 2009 (redaktor naukowy).