Dr Katarzyna Stelmasiak

Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego (praca magisterska 1995 r., doktorat 2001 r.).

Od 1999 r. zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Historii Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Praca naukowa:

Zainteresowania naukowe dotyczą historii Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Specjalizuje się w badaniach dziejów Stanów Zjednoczonych przełomu XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem związków kulturowych młodej republiki z krajami Europy Zachodniej. Prowadzi badania naukowe nad szeroko pojętą kulturą materialną w epoce nowożytnej.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą:

- Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki

- Ośrodek Studiów Amerykańskich w Warszawie

- Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski

- John F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität, Berlin, Niemcy

- Roosevelt Study Center, Middleburg, Holandia

Czynnie uczestniczy w konferencjach naukowych.

Członek:

- Polskiego Towarzystwa Historycznego

- Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

Praca dydaktyczna:

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami historii studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz ze studentami stosunków międzynarodowych studiów dziennych i zaocznych z następujących przedmiotów:

- Historia Nowożytna Polski (XVI-XVIII w.)

- Wybrane zagadnienia z historii sztuki i historii kultury

Prowadzi zajęcia ze studentami filologii polskiej studiów dziennych i zaocznych z następujących przedmiotów:

- Kultura europejska na przestrzeni wieków

- Kultura krajów angielskiego obszaru językowego (w języku angielskim)

Prowadzi zajęcia w języku angielskim ze studentami filologii angielskiej studiów dziennych i wieczorowych z następujących przedmiotów:

- Historia krajów angielskiego obszaru językowego

- Kultura krajów angielskiego obszaru językowego.

Prowadziła seminarium magisterskie na studiach zaocznych, kierunek – historia i wypromowała sześciu magistrów.

Organizuje podróże historyczne po Polsce dla studentów Wydziału Filologiczno-Historycznego

 

Dodatkowe funkcje:

Wydziałowy Koordynator ECTS na Wydziale Filologiczno- Historycznym


Bibliografia:

Wydawnictwa zwarte (książki)

1. Amerykanin w Londynie. Królestwo Wielkiej Brytanii w relacjach podróżniczych z lat 1776-1796, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, ss. 230.

Artykuły naukowe

1. Amerykańska konstytucja federalna w opiniach Tomasza Jeffersona z lat 1787-1789, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia, pod red. J. Daszyńskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 307-317.

2. Tomasz Jefferson i Maria Cosway – niespełniony romans w Paryżu. [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Seria Antropologia Miłości, pod red. B. Płonki-Syroki, t.1, Wrocław 2008, Wydawnictwo Arboretum, s. 159 - 167.

3. Władcy europejscy w opiniach Thomasa Jeffersona z lat 1784-1789, [w:] Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, pod red. Z. Anusika, Łódź 2007, s. 441-449.

4. Narodziny nowożytnego olimpizmu, [w:] Z tradycji historii, kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiąta rocznicę urodzin i czterdziestą pracy naukowej, pod red. M. Pindery, Piotrków Trybunalski 2007, s. 593-602.

Narodziny nowożytnego olimpizmu, „Piotrkowskie Studia Pedagogiczne” 2007, t. 13, s. 65-73.

5. Szkocja w relacjach podróżniczych Amerykanów z przełomu XVIII i XIX wieku, [w:] Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. R. Budzińskiego, Piotrków Trybunalski 2005, s. 409-419.

6. Życie uniwersyteckie w Wielkiej Brytanii na początku XIX wieku w relacjach podróżniczych Benjamina Sillimana (1779-1864), „Studia z Dziejów Kultury Medycznej” 2004, t. 8, s. 223-232.

7. Uzdrowisko Bath w relacjach podróżniczych Amerykanów z przełomu XVIII i XIX wieku, „Studia z Dziejów Kultury Medycznej” 2003, t. 6, s. 463-472.

8. Anglia drugiej połowy XVIII wieku w oczach Amerykanki. Kilka uwag z relacji podróżniczych Abigail Adams,[w:] Niebem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowane dr Jolancie Malinowskiej, pod red. M. Malinowskiego, Toruń 2003, s. 339-350.

9. Zapobieganie chorobom zakaźnym w XVIII wieku na przykładzie doświadczeń ze szczepieniami przeciwko ospie rodziny Adamsów z Massachusetts (Die Vorbeugung gegen ansteckende Krankheiten im 18. Jahrhundert am Beispiel der Pockenimpfversuche der Familie Adams in Massachusetts), „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny2002, t. 65, s. 359-373.

10. Pierwsze dni pobytu w Anglii w relacjach podróżniczych Amerykanów z drugiej połowy XVIII wieku, [w:] Z badań nad historią, oświatą i kulturą. Studia ofiarowane Ryszardowi W. Wołoszyńskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą piątą pracy naukowej, pod red. J. Kukulskiego, Piotrków Trybunalski 2001, s. 447-458.

11. Codzienność hiszpańska drugiej połowy XVIII wieku w świetle korespondencji Johna i Sarah Jay, „Acta Universitatis Lodziensis” 2001, Folia historica 70, s. 5-24.

12. Abigail Adams (1744-1818) - partnerka, matka, opiekunka w świetle korespondencji rodziny Adams, [w:] Partnerka, matka, opiekunka - status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XVIII wieku, pod red. K. Jakubiaka, Bydgoszcz 2000, s. 168-176.

13. Wydarzenia Rewolucji Amerykańskiej roku 1776 w oczach Abigail Adams, „Acta Universitatis Lodziensis” 1999, Folia historica 64, s. 101-116.

 

Sprawozdania naukowe

1. Oświeceni wobec rozbiorów Polski, „Rocznik Łódzki” 1996, t. 43, s. 317-319; i „Kronika- Pismo Uniwersytetu Łódzkiego” 1996, nr 2 (36), s. 18-19.

2. Sprawozdanie z VIII Wspólnej Konferencji Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, „Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” 2003, t. 5, s. 459-463.


Zapiski

1. Studiować w Utrechcie, „Kronika - Pismo Uniwersytetu Łódzkiego”1999, nr 2 (55), s. 4-5.