AKTA PRAWNE

   
  • Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. nr  164 poz. 1365 z póź. zm.). Stan na 16 lutego 2010 r. 

Zobacz

  • Statut Uczelni (Uchwała Senatu nr  9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. z póź. zm.)

Zobacz
  •  Regulamin studiów (Uchwała Senatu Nr 25/2007 z dnia 22 marca 2007 roku)

Zobacz
  • Wewnętrzne akta normatywne UJK
Zobacz